Lijepa Riječ

Rekao je Ibn Kajjim: “Kada te Allah obaspe blagodatima, tada Mu zahvali! Kada te stavi na kušnju, strpi se! A kada učiniš grijeh, od Allaha oprost zatraži!” Čovjek će postići sreću i uspjeh ako u sve tri situcije primijeni ove zlatne savjete Ibn Kajjima.